การใช้คำนำหน้าคำนาม (noun) สำหรับบอกปริมาณ

การใช้คำนำหน้าคำนามเพื่อบอกปริมาณ (Expressions of Quantity) ตัวอย่างคำนำหน้านามสำหรับบอกปริมาณ พร้อมวิธีการใช้ 1. การใช้ some และ any 1.1 การใช้ some โครงสร้าง some + คํานามนับได้พหูพจน์ / คํานามนับไม่ได้ วิธีใช้ ใช้ในประโยคบอกเล่า และประโยคคำถามที่เป็นการเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับใคร หรือเป็นการขออะไรจากใคร ตัวอย่างเช่น […]

Compound Nouns (คำนามประสม) คืออะไร ใช้อย่างไร ตัวอย่าง

Compound Nouns คำนามประสม วิธีการสร้างคำนามประสม หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Noun สามารถทำได้หลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. ใช้โครงสร้าง noun + noun คือการใช้คำนาม ให้ทำหน้าที่ไปขยายคำนามอีกตัว โดยคำนามที่นำมาขยายจะต้องอยู่ในรูปคำนามเอกพจน์ เช่น window pane บานหน้าต่าง name list รายชื่อ kitchen […]

การแสดงความเป็นเจ้าของ การใช้ ‘s และ of

การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive forms) การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษนั้น เราสามารถแสดงความเป็นเจ้าของคำนามได้หลายวิธี ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการแสดงความเป็นเจ้าของที่นิยมใช้กัน 2 แบบหลักๆ คือ 1. การใช้ of 2. การใช้ apostrophe s (’s) เรามาเริ่มดูจากวิธีการแรก 1. การแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ of 1.1 วิธีนี้เรามักใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของ สำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆ ตัวอย่างเช่น […]

Collective nouns หรือ สมุหนาม ดูตัวอย่างและการใช้นามกลุ่ม

Collective nouns คืออะไร Collective nouns หรือ สมุหนาม คือ คำที่ใช้เรียกคำนาม ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ตัวอย่างของคำนามรวมกลุ่ม เช่น an army of soldiers, ants a plague of insects a hive of bees […]

คำนามนับไม่ได้ คืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมตัวอย่างและคำแปล

Non-count Nouns (คำนามนับไม่ได้) คืออะไร คํานามนับไม่ได้ หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถนับจำนวนได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว หรือแก๊ส หรืออาจจะเป็นพวกสิ่งของต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ หรือมีความละเอียดเกินกว่าที่จะนับได้ คนทั่วไปจึงไม่นิยมนับกัน หรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ ในกฎไวยากรณ์เลยจัดอยู่ในกลุ่มคำนามนับไม่ได้ เรามาดูการจัดกลุ่มต่างๆ ของคำนามนับไม่ได้ ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมคำแปล 1. Group nouns เป็นคำนามนับไม่ได้ที่มีความหมายเป็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ ไม่สามารถนับแยกเป็นชิ้นๆ […]

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ เริ่มจากต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำ หรือ Part of speech จากนั้นคือการนำคำต่างๆ มาเรียงเป็นประโยค โดยจัดวางให้ถูกตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยปกติแล้วภาษาอังกฤษจะต้องประกอบด้วยประธานและกริยา หรือที่คุ้นเคยกันในโครงสร้าง S + V คือ subject + verb แต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นไป เวลาที่เราต้องการสื่อความหมายต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ จะสอนเกี่ยวกับการแต่งประโยค โดยจะต้องรู้จักถึงชนิดของประโยคต่างๆ […]

No Image

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ each และ every

การใช้ each และ every ตามหลักไวยากรณ์ (แกรมม่า) ภาษาอังกฤษ คำว่า each แปลว่า แต่ละ แต่ คำว่า every แปลว่า ทุกๆ แต่ทำไมถึงจับมาอยู่ใน Part เดียวกันก็เพราะว่า ทั้ง 2 คำนี้ ใช้คล้ายๆกันและความหมายก็ใกล้เคียงกันมาก เทคนิคการจำและการใช้ each […]

No Image

สรุปการใช้ a few, a little, few, little เปรียบเทียบชัดเจน สังเกตข้อแตกต่าง ง่ายๆ

การใช้ a few, a little, few, little ทั้ง 4 คำนี้ a few, a little, few, little ใช้บอกการว่ามีอยู่บ้างหรือว่ามีอยู่นิดหน่อย และใช้วางนำหน้าคำนาม ทั้ง 4 คำนี้ใช้กับประโยคบอกเล่าเท่านั้น จะไม่ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม ความแตกต่างของ 4 คำนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก […]

No Image

การใช้ much และ many พร้อมเทคนิค วิธีจำ และตัวอย่าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ much กับ many พูดถึงคำแปลของคำว่า much กับ many แปลว่า มาก ตำแหน่งของมันคือใช้วางหน้าคำนามเพื่อบอกว่า มีคำนามนั้นอยู่มาก สิ่งที่ง่ายของมันก็คือสามารถใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถาม เทคนิคการจำ การใช้ much กับ many Much + คํานามนับไม่ได้ Many + […]