โครงสร้าง passive voice 12 tense พร้อมตัวอย่าง

โครงสร้างประโยค passive voice ทั้ง 12 tense พร้อมตัวอย่างประโยค

1. โครงสร้างประโยค Present Simple tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + is, am, are + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I eat rice.
Passive voice : Rice is eaten by me.

2. โครงสร้างประโยค Present Continuous tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + is, am, are + being + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I am eating rice.
Passive voice : Rice is being eaten by me.

3. โครงสร้างประโยค Present Perfect tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + have, has + been + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I have been eating rice.
Passive voice : Rice has been eaten by me.

4. โครงสร้างประโยค Present Perfect Continuous tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + have, has + been + being + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I have been eating rice.
Passive voice : Rice has been being eaten by me.

5. โครงสร้างประโยค Past Simple tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + was, were + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I ate rice.
Passive voice : Rice was eaten by me.

6. โครงสร้างประโยค Past Continuous tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + was, were + being + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I was eating rice.
Passive voice : Rice was being eaten by me.

7. โครงสร้างประโยค Past Perfect tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + had + been + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I was eating rice.
Passive voice : Rice was being eaten by me.

8. โครงสร้างประโยค Past Perfect Continuous tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + had + been + being + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I had been eating rice.
Passive voice : Rice had been being eaten by me.

9. โครงสร้างประโยค Future Simple tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + will + be + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I will eat rice.
Passive voice : Rice will be eaten by me.

10. โครงสร้างประโยค Future Continuous tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + will + be + being + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I will be eating rice.
Passive voice : Rice will be being eaten by me.

11. โครงสร้างประโยค Future Perfect tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + will + have + been + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I will have eaten rice.
Passive voice : Rice will have been eaten by me.

12. โครงสร้างประโยค Future Perfect Continuous tense แบบ passive

Subject (ประธาน) + will + have + been + being + verb (คำกริยา) ช่องที่ 3 [+ by …]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : I will have been eating rice.
Passive voice : Rice will have been being eaten by me.

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Active Voice & Passive Voice

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
อยาก พื้นฐานภาษาอังกฤษ แน่น ต้องอ่าน >> แกรมม่า ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เก่งภาษาอังกฤษ แบบชิวๆ อ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน